Back to top

Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis | Visie

Doelgroep

De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis (VWB) verenigt iedereen die onderzoek doet naar of belangstelling heeft voor de geschiedenis van het handgeschreven, gedrukte en elektronische boek. Zij telt onder haar leden wetenschappers, bibliothecarissen, conservators en boekenliefhebbers.

Missie 

De VWB wil iedereen die beroepsmatig of uit interesse bezig is met de studie van het boek bij elkaar brengen om kennis uit te wisselen, initiatieven te ondersteunen en nieuw onderzoek aan te moedigen; dit alles met een open blik op wat er buiten Vlaanderen en in andere vakgebieden gebeurt.

 1. Netwerken: zij wil voor haar leden een ontmoetingsplaats creëren voor het uitwisselen van ideeën en het leggen van contacten.
 2. Kennis doorgeven en sturen: zij wil de studie van het boek bevorderen door bestaand onderzoek onder de aandacht te brengen en oog te hebben voor nieuwe initiatieven en nog onontgonnen terreinen. Ze streeft naar een integrale geschiedenis van het boek in Vlaanderen.
 3. Strategische samenwerking zij gaat actief op zoek naar synergie met aanverwante verenigingen en instellingen, met als doel het draagvlak van de boekwetenschap in Vlaanderen/België te vergroten.
 4. Internationaal: zij streeft ernaar onderzoeksresultaten uit te wisselen met het buitenland. Op deze manier wil ze lokaal uitgevoerd onderzoek internationale bekendheid geven en omgekeerd in Vlaanderen de vinger aan de pols houden van wat er in het buitenland gebeurt.

Activiteiten

Om deze doelstellingen te bereiken organiseert zij de volgende activiteiten:

 1. Jaarvergadering: Deze ledenbijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van de jaarlijkse huishoudelijke vergadering. De jaarvergadering wordt zo ingericht dat de leden voldoende mogelijkheid hebben om hun netwerk te onderhouden en mededelingen uit te wisselen. De vergadering vindt plaats op een boekhistorisch interessante locatie, zodat ze gekoppeld kan worden aan een museum- of collectiebezoek. Tot slot is de jaarvergadering, vanwege de aanwezigheid van expertise in een informeel kader, de ideale plaats om nieuw en lopend onderzoek te presenteren. Er wordt bij voorkeur gewerkt met een referent, die de discussie inleidt.
 2. Lezingen: Op de VWB-lezingen wordt onderzoek gepresenteerd.
 3. Congressen: Naast de jaarvergadering en de lezingen, tracht de VWB aansluiting te vinden bij andere boekhistorische initiatieven, zoals studiedagen, congressen, tentoonstellingen, colloquia en seminaries.
 4. Tijdschrift: De VWB vindt het bestaan van een boekhistorisch tijdschrift in Vlaanderen belangrijk en promoot het tijdschrift De Gulden Passer voor het presenteren van onderzoeksresultaten.
 5. Kroniek: Een werkgroep van de VWB coördineert de redactie van de Kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden, waarin zij een overzicht en kritische bespreking geeft van alle recent verschenen publicaties. De Kroniek verschijnt in Archief- en Bibliotheekwezen in België, en kan verder ook op de website geraadpleegd worden.
 6. Website: Op haar website boekgeschiedenis.be verenigt de VWB alle berichtgeving die verband houdt met de studie van het boek. De site is het uithangbord voor de vereniging en een permanente ontmoetingsplaats voor leden en geïnteresseerden. Door de digitale publicatie van de volledige Kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden is hij eveneens een belangrijk onderzoeksinstrument.
 7. Werkgroepen: De VWB ondersteunt wetenschappelijke initiatieven in verband met de geschiedenis van het boek. Zij wil de status quaestionis van de Belgische boekgeschiedenis in kaart brengen. 
Nederlands